Wednesday, November 02, 2011

Rabbi Welcher on Shnayim Mikra V'Echad Targum - mp3

Rabbi Welcher on Shnayim Mikra V'Echad Targum - mp3 can be download
here.