Sunday, November 08, 2009

Rabbi Welcher on Halachos of Mukzah - Part 1

Rabbi Welcher on Halachos of Mukzah - Part 1 here.