Sunday, November 14, 2010

R' Yechezkel Rosenberg - Davening Early For More Kavana - mp3

R' Yechezkel Rosenberg - Davening Early For More Kavana - mp3

Part 1 here
Part 2 here